PresentacióDeganatLocalitzadorEnllaçosContactarMallorquíEnglishItalianoEspañol
 

¿Qué ès el Registro de Bens Mobles?

El Registre de Béns Mobles és un Registre de titularitats i gravàmens sobre béns mobles, com també de clàusules contractuals i sentències en el cas de les condicions generals de contractació, que està integrat per sis seccions distintes en funció de la classe del bé inscrit i l’objecte del qual és la publicitat jurídica dels béns que s’hi inscriuen i la protecció del consumidor davant de les clàusules abusives dels contractes.

Es tracta d’un registre eminentment jurídic, duit pels Registradors de la Propietat i Mercantils sota la dependència orgànica del Ministeri de Justícia.

En la seva configuració actual, el Registre de Béns Mobles suposa la integració, en una sola institució, de diversos Registres fins ara independents:

— d’una banda, els relatius a actes i contractes sobre béns mobles, com són els Registres de Venda a Terminis de Béns Mobles, els d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament, la inscripció de vaixells i aeronaus, etc.

— de l’altra, i com una secció independent, s’hi incorpora el Registre de Condicions Generals de Contractació, on es donarà publicitat a les resolucions judicials declarant el caràcter abusiu de determinades clàusules contractuals i també el depòsit voluntari (i, en alguns supòsits, fins i tot obligatori) de determinats models de contracte que contenguin condicions generals de contractació.

 

Per altra part, el Registre de Béns Mobles ha experimentat la mateixa evolució que l’Immobiliari, ja que, així com en aquest es va passar d’un registre de gravàmens immobiliaris (les Comptadories d’Hipoteques) a un registre de titularitats dominicals plenes (el Registre de la Propietat), en el de béns mobles, que es va iniciar com un registre on només s’inscrivien les garanties a favor del venedor o finançador (Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles), es configura avui dia com un registre jurídic ple, on, a més de les garanties, s’inscriuran les titularitats sobre els béns finançats o donats en arrendament i s’anotaran embargaments i demandes que hi estiguin relacionats.

 

¿Què s’entén per bé moble?

A l’efecte del Registre, s’entén per bé moble tot allò que es pugui transportar sense deteriorament del bé immoble en què es trobi ubicat (Article 335 Codi Civil), sempre que sigui susceptible d’identificació.

 

Entre els béns que s’inscriuen, s’han de citar els vehicles amb motor (automòbils, motos, camions, etc.), la maquinària industrial, els vaixells, les aeronaus, els quadros, les cases prefabricades, etc.

 

El Projecte de Reglament de Registre de Béns Mobles elaborat per una comissió mixta DGRN-Col·legi de Registradors considera que, amb les excepcions que prescriuen les lleis, qualsevol classe de bé moble dels contenguts en el Codi Civil pot esser objecte d’inscripció al Registre de Béns Mobles. A aquest efecte, els classifica en béns perdurables o temporals, la qual cosa afectarà la durada de l’assentament, i en sigulars i comuns, entenent per béns singulars els que, dimanant de la creació humana o efecte de la naturalesa, siguin irrepetibles per la seva raresa, la seva bellesa o la seva perfecció, i per béns comuns tota la resta i fins i tot aquells que, tot i esser únics en el seu gènere, la seva fabricació o la seva producció dimanen de la tècnica o de l’ofici dels seus autors, cosa que els fa, per tant, susceptibles de repetició o serialització.

 

 Tornar al començament


¿Quin és l'objecte del Registre de Béns Mobles?

 

El Registre de Béns Mobles és el resultat de la integració en la nova institució de diversos Registres, com el de Venda a Terminis de Béns Mobles, el de Condicions Generals de Contractació, el d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament, etc. A més, s’hi practicaran inscripcions que abans es feien en altres Registres, com ara les relatives a vaixells i aeronaus. En conseqüència, s’inscriuran al Registre de Béns Mobles:

 

A) Els vaixells i aeronaus, com també els actes, contractes i gravàmens (compravendes, al comptat o a terminis, arrendaments, hipoteca naval o mobiliària, anotació d’embargament o de demanda, execució forçosa, etc.) que es facin sobre aquests béns.

 

B) Els contractes de venda a terminis o amb preu ajornat de béns mobles corporals no consumibles i identificables, entenent per tals tots aquells en què consti la marca, o el model si escau, i el número de sèrie o fabricació de forma indeleble o inseparable en una o més d’una de les seves parts fonamentals, o que tenguin alguna característica distintiva que permeti excloure raonablement qualsevol confusió amb altres béns.

Si es tracta d’automòbils, camions o altres vehicles susceptibles de matrícula, la seva identificació registral es farà mitjançant aquesta matrícula i/o el número de xassís.

 

C) Els contractes de finançament destinats a facilitar-ne l’adquisició, com també les garanties que es constitueixin per assegurar el compliment de les obligacions que se’n deriven.

 

D) Els contractes d’arrendament financer (leasing), incloent-hi els arrendaments fianncers de retro (leasing back).

 

E) Els contractes d’arrendament amb o sense opció de compra (renting) i qualssevol modalitats contractuals d’arrendament sobre béns mobles.

 

F) Les hipoteques que es constitueixin sobre establiments mercantils, automòbils i altres vehicles amb motor, aeronaus, vaixells, maquinària industrial, o sobre la propietat intel·lectual i la industrial.

 

G) Les penyores sense desplaçament sobre els béns a què es refereixen els Articles 52 a 54 Llei d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament de 1954.

 

H) En la secció de condicions generals de contractació, es podran inscriure, amb caràcter voluntari, les clàusules contractuals que tenguin aquella consideració. A aquest efecte, es presentaran per al seu depòsit, per duplicat, els exemplars, tipus o models en què es contenguin, a instàncies de qualsevol interessat.

 

En la mateixa secció seran objecte d’anotació preventiva (amb vigència de quatre anys, prorrogables per l’autoritat que les va ordenar) la interposició de les demandes de nul·litat o de no incorporació de clàusules generals, les accions col·lectives de cessament, retractació i declarativa de condicions generals, i també les resolucions generals que acordin la suspensió cautelar de l’eficàcia d’una condició general. Les sentències fermes estimatives de qualsevol d’aquestes accions seran inscriptibles.

 

Finalment, també podrà esser objecte d’inscripció la persistència en la utilització de clàusules declarades judicialment nul·les, acreditada suficient al Registrador.

 

El Projecte de Reglament de Registre de Béns Mobles elaborat per una comissió mixta DGRN-Col·legi de Registradors considera que, amb les excepcions que prescriuen les lleis, qualsevol classe de bé moble dels contenguts en el Codi Civil pot esser objecte d’inscripció al Registre de Béns Mobles.

 
Tornar al començament

¿Com s'organitza?. ¿Com es determina la competència territorial?

 

¿Com s’organitza?

Com ja s’ha assenyalat abans, i mentre no s’aprovi el Reglament del Registre de Béns Mobles, la institució funciona com la reunió de diferents Registres (el de Venda a Terminis de Béns Mobles, el d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament, el de Vaixells, el d’Aeronaus i el de Condicions Generals de la Contractació), cadascun amb els seus propis llibres i subjecte a la seva pròpia normativa

El Registre de Béns Mobles s’organitza sobre la base d’un Registre Central i diversos de Provincials, encara que actualment, i mentre no es produeixi l’aprovació de la demarcació registral corresponent a aquell Registre, les seccions que l’integren seguiran a càrrec del Registrador de la Propietat o Mercantil que fins ara n’exercís la competència, llevat dels llibres d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament que s’han traslladat ja als Registres Mercantils Provincials, com a encarregats del Registre de Béns Mobles. Per tant, l’estructura d’aquest Registre és la següent:

 

1. — Un Registre Central, amb seu a Madrid, a càrrec de dos Registradors amb règim de divisió personal. Constitueix el centre coordinador i informatiu dels Registres Provincials, amb els quals estarà connectat informàticament (correu electrònic o altres tècniques informàtiques actuals).

 

2. — Registres Provincials. S’haurà de distingir entre:

— Seccions Segona a Sisena: estan radicades en els Registres Mercantils de cada província (a més d’estar-ho a Ceuta i Melilla i als Registres Insulars).

— Secció Primera: estarà radicada on estiguin demarcats els antics Registres de Vaixells i el d’Aeronaus.

 

¿Com es determina la competència territorial?

La Disposició Transitòria Quarta de l’Ordenança de 1999 assenyala que el Registre de Béns Mobles s’ajustarà, atenent la distinta naturalesa dels béns que s’hi inscriuen, a les següents regles de competència:

 1. Els vaixells construïts s’inscriuran al Registre que correspongui a la província o districte marítim en què estiguin matriculats.

 2. Els vaixells en construcció s’inscriuran al Registre corresponent al lloc en què es construeixin.

 3. Les aeronaus s’inscriuran al Registre Central de la Propietat Mobiliària.

 4. Els automòbils s’inscriuran al Registre corresponent al domicili del comprador o arrendatari.

 5. Els establiments mercantils s’inscriuran al Registre a la demarcació del qual es trobi el local de negoci en què aquells radiquen.

 6. La maquinària industrial i els béns d’equip s’inscriuran al Registre corresponent a l’establiment mercantil a què estiguin afectats.

 7. Els drets de propietat intel·lectual i industrial s’inscriuran al Registre Central de la Propietat Mobiliària.

 8. La resta de béns mobles seran registrables al Registre que determini la llei o, si no n’hi ha, al corresponent al lloc del domicili del titular del bé.

 

Per a la resta d’actes i contractes que no es puguin enquadrar en les regles anteriors, la competència registral es determina de la manera següent:

 1. Serà competent el Registrador Provincial de Béns Mobles que correspongui al domicili del comprador o arrendatari en el moment d’atorgar-se el contracte. Quan, tractant-se de diversos compradors o arrendataris, aquests tenguin un domicili diferent, es podrà atorgar a qualsevol d’ells.

 2. La inscripció de qualsevol modificació del contracte inscrit o la seva cancel·lació s’haurà de fer al mateix Registre on es va inscriure el contracte primitiu.

 3. Quan la competència no es pugui determinar per les regles anteriors, serà competent el Registre del lloc de celebració del contracte i, si no n’hi ha, el Registre Central (Article 9 Ordenança)

 

Pel que fa a les condicions generals dels contractes, i als manaments i executòries relatius a resolucions judicials, s’inscriuran al Registre corresponent al domicili social o professional del predisponent o, si no n’hi ha, al de l’establiment principal des d’on es dirigeixin i gestionin fonamentalment els seus negocis (Article 4 RRCGC).

Registres de Béns Mobles a les Illes Balears (Horaris)

 

Tornar al començament


Publicitat del Registre de Bénes Mobles. ¿Com es pot sol·licitar?

 

La publicitat al Registre de Béns Mobles es durà a terme pels mitjans següents:

A) Certificació, que podrà esser literal o en relació.

La certificació literal tendrà caràcter excepcional i només s’expedirà a instàncies de l’autoritat judicial o administrativa o de qui justifiqui interès en l’obtenció de la totalitat de les dades regsitrades.

 

B) Nota informativa.

La certificació és l’única forma d’acreditació, en perjudici d’un tercer, dels drets i les garanties inscrites.

El termini màxim d’expedició de tota mena de publicitat formal serà de tres dies hàbils, que s’han de comptar a partir de la data en què la sol·licitud d’informació hagi tengut entrada al Registre (Article 34 Ordenança).

 

Quant a la hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament, l’Article 78 de la seva Llei manté un sistema de publicitat formal semblant al de la propietat immobiliària (les normes del qual s’aplicaran supletòriament), per la qual cosa es farà efectiva:

a) mitjançant manifestació directa dels llibres a l’interessat, el qual podrà anotar les dades que necessiti

b) per nota simple informativa, facilitada per l’oficina

c) per certificació dels assentaments, expedida pel Registrador.

 

Finalment, a la Secció Sisena de Condicions Generals de Contractació existeixen, com a especialitat, les regles següents:

1. Tant la nota simple com la certificació recolliran literalment les condicions generals depositades.

2. La nota simple s’expedirà el mateix dia de la sol·licitud.

3. La certificació s’haurà de fer en un termini màxim de dos dies per persona respecte de la qual se sol·licita informació.

4. La publicitat del Registre també es farà mitjançant la publicació periòdica de part del seu contengut (Article 21 RRCGC), si bé per la STS de 12 de febrer de 2002 ha quedat limitada a la publicació anual de la decisió de les sentències judicials inscrites que declarin la nul·litat o no incorporació de determinades clàusules.

 

¿Com es pot sol·licitar i obtenir la publicitat del Registre de Béns Mobles?

Les persones amb interès legítim podran sol·licitar i obtenir la publicitat formal del Registre de Béns Mobles, a més de presentant-se a l’Oficina Registral, per correspondència i a través de sistemes de telecomunicació informàtics. En aquests casos, el Registrador haurà de remetre, pels mateixos mitjans, la informació sol·licitada.

 

 

Sol·licitud a través de sistemes de telecomunicació informàtics:

 

El registrador davant del qual es doni curs a la petició, un cop qualificat l’interès del sol·licitant, assignarà al demandant una clau que l’identificarà de manera inequívoca.

 

En endavant, les sol·licituds de publicitat formal remeses per via informàtica i realitzades per aquest mateix demandant contendran la clau identificadora i l’objecte de la sol·licitud, sense que es permetin sol·licituds de tipus genèric. Una vegada rebuda la sol·licitud, es comprovarà l’exactitud de la clau i es rebutjaran les sol·licituds que no s’ajustin a l’autorització atorgada. Un cop realitzada la comprovació, es consultarà la base de dades del Registre, de manera anàloga a com es fa amb les sol·licituds que es presenten directament als Registres, Provincials o Central.

 

Tornar al començament

¿Qui pot dibar publicitat del contengut del Registre de Béns Mobles?

La publicitat formal es podrà obtenir a través de qualsevol Registrador de la Propietat, Mercantil o de Béns Mobles d’Espanya (Article 20 RRCGC). A aquest efecte, els Registradors Provincials de Béns Mobles i el Registrador Central formaran una base de dades única que permeti fer efectiva la lliure elecció de Registrador.

 

La remissió de la publicitat variarà segons el procediment usat i el tipus d’informació sol·licitat:

1. Sol·licitud a través dels sistemes de telecomunicació informàtics: es procedirà, quant a la concessió d’una clau d’identificació, segons el que s’indica en l’apartat precedent. 

2. Sol·licitud de certificacions: només podrà certificar-se en virtut d’una sol·licitud firmada per l’interessat o d’un manament expedit per l’autoritat judicial o administrativa.

La certificació, que podrà esser en extracte o literal, només s’expedirà de manera literal a instàncies de l’autoritat judicial o administrativa o de qui justifiqui interès en l’obtenció del total de les dades registrades, per la qual cosa se li atorga caràcter excepcional (Article 31 Ordenança).

La certificació serà expedida pel Registrador Provincial als llibres del qual hi hagi la informació sol·licitada o pel Registrador Central, que prendrà com a base les dades sol·licitades i remeses pel Registre Provincial corresponent.

3. Sol·licitud de nota informativa: les notes informatives seran expedides per qualsevol Registrador Provincial o pel Registrador Central en referència a la base de dades intercomunicades dels Registres de Béns Mobles.


 
Tornar al començament

¿Quin és el contengut d'una nota informativa i una certificació en extracte al Registre de Béns Mobles?

La certificació en extracte i la nota informativa contendran les dades següents:

 1. Llinatges i nom o raó social dels titulars dels drets inscrits, tals com la propietat de l’arrendador en l’arrendament financer; la titularitat per part del venedor o finançador de la reserva de domini en la venda a terminis, en cas que s’hagi estipulat; la titularitat del cessionari de les garanties inscrites, etc.
 2. Llinatges i nom o raó social de totes les parts que varen intervenir en el contracte registrat.
 3. Descripció de l’objecte.
 4. Quantitat ajornada en les vendes a terminis, renda en els arrendaments financers, import del préstec en els contractes de finançament i condicions financeres en els contractes inscrits, amb expressió del venciment final.
 5. Càrregues o gravàmens inscrits, com ara anotacions d’embargament, de demanda o prohibicions de disposar
 6. Dades d’inscripció al Registre, amb expressió de la seva data i de l’assentament de presentació.
 7. Data d’emissió de la nota o de la certificació en extracte.
 8. Tota la resta d’extrems particulars que l’interessat sol·liciti (Article 32 Ordenança).

 

Tornar al començament

 

REGISTRE 

DE BENS MOBLES

 

¿Què és el Registre de Béns Mobles?
¿Quin és el seu objecte?
¿Com s'organitza? ¿Com  es determina la competència territorial?
Publicitat. ¿Com es pot sol·licitar?
¿Qui pot donar publicitat del contengut del Registre de Béns Mobles?
¿Quin és el contengut d'una nota informativa i una certificació en extracte?

 

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

 

 
Introducció | Deganat | Localitzador | Enllaços | Contactar
 
 Resolució Mínima de 800x600.                                                 Reservats tots els drets. Copyright © 2004