PresentacióDeganatLocalitzadorEnllaçosContactarMallorquíEnglishItalianoEspañol
 

¿Què és el Registre Mercantil Central?

 

Es tracta d’una oficina única, amb seu a Madrid, que té com a comeses les següents:

A) L’ordenament, tractament i publicitat merament informativa de les dades que rebi dels Registres Mercantils territorials.

El RMC podrà expedir, prèvia petició per escrit, notes informatives del seu contengut, amb les dades concernent empresaris individuals, societats o entitats inscrites, advertint de manera expressa de les limitacions relatives a la informació que facilita. En cap cas podrà expedir certificacions, llevat de les referides a les denominacions (Article 382 RRM).

B) L’arxiu i publicitat de les denominacions de societats i entitats jurídiques.

C) La publicació del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

La seva intervenció en aquest camp es limita a la determinació del contengut de la Secció Primera del BORME i a la seva remissió a l’Organisme editor.

D) La gestió i manteniment de l’anomenat Registre Mercantil «extraterritorial», que consisteix a exercir les mateixes funcions que exerciria un Registre territorial normal, però per a les societats espanyoles que traslladin el seu domicili a l’estranger i mantenguin, a l’empara de convenis internacionals, la nacionalitat espanyola. Per a aquests casos, es preveu que totes les inscripcions anteriors es duguin a un nou full que, amb aquest fi, s’ha d’obrir en el Registre Mercantil Central i on es practicaran, en endavant, els assentaments corresponents a aquelles societats.

E) La redacció d’una Memòria anual que reflecteixi el funcionament i el resultat econòmic del servei i reculli un resum estadístic del moviment registral. Aquesta Memòria haurà de ser remesa a la DGRN durant el primer mes de cada any.

De totes les funcions, en destaquen sobretot dues:

— el control i la publicitat de les denominacions socials

— el fet d’esser el conducte reglamentari entre els Registres territorials i el Boletín Oficial.

 

 Tornar al començament


¿Què és la secció de denominacions del Registre Mercantil Central?

El Reglament del Registre Mercantil ha incorporat, com una simple secció del Registre Mercantil Central, l’antic Registre General de Societats que havia creat el Reglament de 1956 i la missió del qual és evitar la duplicitat de denominacions en les entitats mercantils

La secció està integrada per dues classes de denominacions (Article 395 RRM): una, referent a la de les societats i altres entitats jurídiques, i una altra, constituïda per aquelles denominacions sobre la utilització de les quals existeixi alguna reserva. A més, s’hi podran incloure les denominacions d’altres entitats que, encara que no siguin inscriptibles al Registre Mercantil, sí que ho són en altres Registres públics, sempre que ho sol·licitin, en model oficial, els seus legítims representants. Finalment, també s’hi poden inscriure les denominacions d’origen, a demanda del corresponent Consell Regulador.

 

Amb la secció de denominacions s’aconsegueix:

 

1) Que el nom sigui molt més original, i sense duplicitats. No es pot constituir una societat sense haver obtengut prèviament la certificació negativa del RMC. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar davant del Notari autoritzador, el qual la incorporarà a l’escriptura (Article 413 RRM).

 

2) Que hi hagi molt més rigor en la composició de la denominació, que podrà ser subjectiva o raó social (és a dir, incorporant els noms o pseudònims d’una persona o de més d’una, cosa que no es podrà fer sense el seu consentiment) o objectiva (que fa referència a una o diverses activitats econòmiques o ésser de fantasia, sense que en cap cas es puguin referir a una activitat que no estigui inclosa en l’objecte social). (Articles 400 i següents RRM.)

 

3) Tractar d’evitar el comerç de denominacions, cosa que s’obté:

 

— exigint que la certificació s’expedeixi a nom d’un promotor o fundador o, en cas de modificació de la denominació, de la mateixa societat (Article 413,2 RRM).

 

— establint la caducitat de la certificació negativa durant dos mesos comptats des de la data de la seva expedició (Article 414 RRM), encara que es produeixi una reserva per quinze mesos de la denominació sol·licitada (Article 412 RRM).

 

 

Tornar al començament

 

REGISTRE

MERCANTIL CENTRAL

 

¿Qué ès el Registre Mercantil Central?
¿Qué ès la sección de denominacions?

 

 

 

 

REGISTRO DE BENS MOBLES

 

 

 
Introducció | Deganat | Localitzador | Enllaços | Contactar
 
 Resolució Mínima de 800x600.                                                 Reservats tots els drets. Copyright © 2004