PresentacióDeganatLocalitzadorEnllaçosContactarMallorquíEnglishItalianoEspañol
 

 

¿Què és el Registre de la Propietat?

Seguint la concepció tradicional, el Registre de la Propietat pot esser entès des de tres punts de vista:

·        com a institució jurídica

·        com a oficina pública

·        com a conjunt de llibres integrants d’un arxiu.

I. En la seva accepció més àmplia, el Registre de la Propietat seria aquella institució jurídica al servei primordial del Dret privat, a càrrec del Registrador de la Propietat, que pel sistema de foli real i amb caràcter exclusiu i excloent, té per objecte fonamental la publicitat jurídica dels drets reals sobre béns immobles.

II. Com a oficina pública, definiríem el Registre de la Propietat com aquella oficina pública, radicada en la capital del districte hipotecari on exerceix les seves funcions, a càrrec dels Registradors de la Propietat, i que depèn, de forma immediata, de la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia.

III. En darrer terme, com a conjunt de llibres, el Registre de la Propietat seria una reunió ordenada dels llibres oficials degudament numerats i legalitzats existents en cada oficina pública de Registre, en els quals s’estenen, de conformitat amb la Llei, els assentaments corresponents als actes inscriptibles.

L’Article 1.3 LH acaba dient: «… Els assentaments del Registre practicats en els llibres que determinen els Articles 238 i següents, en tot allò que faci referència als drets inscriptibles, es troben sota la salvaguarda dels Tribunals i es consideren plenament efectius mentre no se’n declari la inexactitud en els termes establerts en aquesta Llei».

Tornar al començament

¿Quins són els fins del Registre de la Propietat?

1) ¿Quins són els fins del Registre de la Propietat?

Com qualsevol institució, el Registre de la Propietat ha de complir uns fins la consecució dels quals justifica la seva existència mateixa.

Aquests fins es poden resumir en els següents:

a) Assegurar la propietat immoble, protegint-ne el tràfic jurídic. Dotant el titular registral dels efectes legitimadors i protegint els tercers adquirents que confien en els seus pronunciaments, el Registre de la Propietat aconsegueix el seu fi d’afavorir la negociació sobre béns immobles.

Qui primer accedeix al Registre inscrivint el seu dret obté la protecció de la Institució, ja que el Registre es tanca a qualsevol altre títol que sigui contradictori, fins i tot si és d’una data anterior. El titular registral és protegit davant d’atacs a la seva titularitat, ja que ningú pot transmetre sense el seu consentiment ni se’l pot condemnar sense esser escoltat. Semblantment, podrà fer cessar qualsevol pertorbació al seu dret mitjançant accions reals seguides a través del judici verbal regulat en la LEC: li bastarà presentar una certificació del Registrador que acrediti la vigència, sense cap contradicció, de la seva titularitat registral (article 41 LH).

La seguretat registral intervé fonamentalment en l’àmbit preventiu evitant la proliferació excessiva de plets, ja que els conflictes d’interessos no tan sols es resolen acudint als jutges, sino també mitjancant mecanismes que evitin la producció d’aquests conflictes. En relació amb aquesta finalitat cautelar, hi ha el sistema de control del tràfic immobiliari i de la seva legalitat en l’àmbit civil, que es plasma a través de la qualificació del Registrador.

b) Fomentar l’anomenat crèdit territorial, és a dir, la concessió de crèdits garantits amb immobles (com, per exemple, els préstecs hipotecaris), en contraposició amb els crèdits personals, on la garantia està més difuminada, ja que no responen a béns concrets, sinó que hi ha una responsabilitat patrimonial general.

c) Proporcionar informació, a través dels seus mijans de publicitat (exhibició, notes simples i certificacions), del contengut dels llibres del Registre.

d) Subministrar dades a l’Administració que serveixin per formar una estadística sobre la contractació immobiliària (hipoteques, vendes, arrendaments, etc.).

Els Registradors remeten fitxes estadístiques dels préstecs hipotecaris a l’Institut Nacional d’Estadística.

e) Actuar com a important auxiliar per a l’efectivitat de determinats impostos, com el de Successions, Transmissions Patrimonials, etc.

Dins d’aquesta finalitat, es pot citar tot el que fa referència a les afeccions fiscals i a l’arxiu de cartes de pagament de determinats impostos, com també la prohibició de practicar cap inscripció sense que s’acrediti prèviament el pagament dels impostos corresponents (Article 254 LH).

 f) Cooperar amb l’Administració en importantíssimes activitats com l’urbanisme, la matèria agrària, el Cadastre, els arrendaments urbans, la prevenció del blanqueig de capitals, etc.

Quant a la prevenció del blanqueig de capitals, s’ha de tenir en compte la instrucció DGRN de 10 de desembre de 1999.

.Tornar al començament


¿Quin és el seu objecte?

a) Els títols translatius (per exemple, una compra, una donació) o declaratius (per exemple, una declaració d’obra nova, una segregació) del domini dels béns immobles o dels drets reals imposats sobre aquests.

Els béns immobles i els drets reals que s’imposin sobre aquests són inscriptibles sense distinció de la persona física i jurídica a la qual pertanyin i, per tant, es poden inscriure els de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, de la Província, de les Corporacions Locals o de qualsevol tipus d’entitat amb personalitat jurídica (Article 4 RH).

 

b) Els títols en què es constitueixin, reconeguin, transmetin, modifiquin o extingeixin drets reals (com usdefruit, hipoteca, servituds, etc.) i, en general, qualsevol acte o contracte de transcendència real que, sense tenir nom propi en dret, modifiqui, en el mateix moment o en el futur, algunes de les facultats del domini sobre béns immobles o inherents a drets reals.

 

c) També s’hi inscriuen les resolucions judicials que afectin la capacitat de les persones (com les que incapaciten per administrar béns, les de defunció, absència, etc.), com a mitjà per proporcionar al Registrador dades essencials per a una adequada qualificació.

 

d) Els arrendaments sobre béns immobles, encara que es tracti d’un dret personal, igual com passa amb l’opció de compra (Article 14 RH), el dret de retorn arrendatici (Article 15 RH), les concessions administratives que afectin o recaiguin sobre béns immobles (Article 31 RH), etc.

 Tornar al començament


¿On-Horaris?

El Registre de la Propietat, entès com a oficina, necessita lògicament una ubicació que actuï com a base física o seu geogràfica, cosa que fa que la funció registral se situï en un domicili concret.

El Registre haurà d’estar instal·lat a la capital del districte hipotecari que políticament hagi estat establert pel Ministeri de Justícia, a proposició de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

El Reglament Hipotecari només imposa un límit a la llibertat del Registrador per determinar el lloc del Registre, sempre en la població designada: que el local reuneixi les condicions indispensables per a la dignitat i la seguretat i conservació dels llibres, amb independència de quin hagi estat el sistema elegit per a la seva adquisició i gaudi (compra, arrendament, etc.).

ESCULLI UN MUNICIPI          

Registres a les Illes Balears (Horaris)

 

El Registre estarà obert al públic, a l’efecte de la presentació de documents, tots els dies hàbils des de les 9.00 fins a les 14.00 hores. Fora d’aquest horari, el Registre podrà executar la resta d’operacions que té al seu càrrec.

 

El Registrador, si ho considera convenient i durant el període que li sembli necessari, podrà ampliar aquest període una hora o avançar una hora l’obertura i el tancament (Article 360 RH). A les Balears, aquest horari queda establert, al matí, entre les 8.00 i les 13.00 hores.

 

Tornar al començament

¿Publicitat Registral?

Hi ha dues possibilitats:

 

a) Manifestació dels llibres registrals, que, al seu torn, podrà fer-se:

  • per mitjà d’exhibició directa

  • per mitjà d’una nota simple informativa

 

b) Certificació expedida pel Registrador, que tant podrà esser dels assentaments del Registre com dels documents que hi estan arxivats i respecte als quals se’l pot considerar arxiver natural.

Els Registradors establiran el tipus de control que considerin oportú sobre la identitat i les dades personals dels que sol·licitin la manifestació dels llibres del Registre, de manera que quedi a l’oficina prou informació de les persones que cada dia hagin obtengut notes simples del seu contengut

Les sol·licituds d’informació registral contendran les dades d’informació del sol·licitant i quedaran arxivades al Registre durant TRES ANYS, de manera que sempre es pugui conèixer la persona del sol·licitant, el seu domicili i el seu DNI o NIF (Instrucció de la DGRN de 17 de febrer de 1998). 

Les notes i certificacions s’expediran en paper especial, proporcionat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, a fi d’evitar falsificacions.

 

Tornar al començament

¿Notes simpes i Certificacions?

¿Què és una nota simple informativa?

La nota simple és un breu extracte del contengut dels assentaments vigents del Registre relatius a la finca objecte de manifestació, on consta la identificació d’aquesta, la identitat del titular o titulars de drets inscrits sobre ella i l’extensió, naturalesa i limitacions d’aquests drets, com també les prohibicions o restriccions que afectin els titulars o els drets inscrits, i que té un valor merament informatiu que no dóna fe del contengut dels assentaments (Articles 222 LH i 332 RH).

D’aquesta definició es poden extreure les següents notes característiques:

a) És un extracte succint, per la qual cosa no es poden donar les notes simples literals.

b) Es refereix a assentaments vigents, per la qual cosa no són possibles les notes de l’historial complet de la finca.

c) El seu contengut es limitarà a recollir: la identitat de la finca; els titulars dels drets sobre aquesta; l’extensió, naturalesa i limitacions dels drets inscrits, com també qualsevol restricció o prohibició que pugui afectar uns o altres.

La nota es podrà limitar a proporcionar aquestes dades o, si s’acredita un interès legítim, també podrà aprofundir alguns d’aquests aspectes (per exemple, la data de l’escriptura, o el Notari que l’autoritza, o les segregacions que s’han produït, etc.).

d) No dóna fe del contengut dels assentaments registrals: és una mera notícia dels fets que consten al Registre.

La nota simple informativa no informa qualsevol, sinó només aquell que té dret a demanar-la per posseir un interès legítim, per la qual cosa té únicament el valor d’un document privat entre el professional que l’expedeix i el que la sol·licita. Els seus efectes es limiten, doncs, a aquesta relació. Si el sol·licitant cedeix la informació, el que entrega és una mera notícia, però no les garanties publicitàries de la publicitat registral, ja que aquestes són exclusives del Registrador i, per tant, inalienables o inseparables de l’activitat directament exercida per aquest. El Registrador té responsabilitat pels errors que pugui cometre expedint la publicitat només davant d’aquell que la sol·licita amb interès legítim, però no la té davant d’aquell que posteriorment pugui obtenir trasllat de la notícia o informació contenguda en la nota.

 

Sol·licitud Telemàtica de Nota Simple del Registre de la Propietat

 

¿Què és una certificació registral?

La certificació és un document públic expedit pel Registrador que fa fe respecte al contengut dels assentaments del Registre. És l’única manera d’acreditar, en perjudici d’un tercer, la llibertat o gravamen d’una finca.

La certificació, igual que la nota simple, dóna notícia del contengut del Registre, però, a diferència d’aquesta, que limita els seus efectes a la relació entre el que la sol·licita i el registrador que l’expedeix, la certificació dóna fe davant de tots els assentaments registrals. 

L’Article 317,5è LEC dóna a les certificacions dels assentaments expedides pels Registradors el caràcter de document públic als efectes de prova.

La certificació s’expedirà, a elecció del sol·licitant, en paper o en format electrònic (Article 227,3 LLH).

 

 Tornar al començament


 

REGISTRE 

DE

LA   

PROPIETAT

 

¿Qué ès?

¿Quins són els seus fins?

¿Quin és el seu objecte?
¿On-Horaris?
¿Publicitat Registral ?
¿Notas Simples i Certificacions ?

 

 

 

 

 

Sol·licitud Telemàtica de Nota Simple del Registre de la Propietat

 

 
Introducció | Deganat | Localitzador | Enllaços | Contactar
 
 Resolució Mínima de 800x600.                                              Reservats tots els drets. Copyright © 2004