PresentaciˇDeganatLocalitzadorEnllašosContactarMallorquÝEnglishItalianoEspa˝ol
 


 Objectius Assemblea Auton˛mica

 

Enumeraciˇ (Art.33).

1. A cada Comunitat Aut˛noma o, si escau, territori, existirÓ una Assemblea, una junta de Govern i un Deganat Territorial o Auton˛mic, i els Delegats Provincials.

2. No obstant aix˛, existirÓ mÚs d’una Organitzaciˇ Territorial en aquelles Comunitats Aut˛nomes on tradicionalment s’haguÚs donat aquesta circumstÓncia, o en aquelles on l’Assemblea de Degans Territorials o Auton˛mics ho consideri convenient per raons geogrÓfiques o corporatives, sense perjudici que, per a les relacions institucionals que aixi ho requereixin, es pugui designar, d’entre tots els Degans, el DegÓ Territorial que haurÓ de representar tots els Registradors de la corresponent Comunitat Aut˛noma.

 Assemblees Territorials o Auton˛miques (Art. 34).

1. L’Assemblea General Territorial o Auton˛mica estarÓ integrada per tots els Registradors que prestin servei a la Comunitat Aut˛noma o al Territori corresponents.

2. Tendran les competŔncies segŘents:

a) L’establiment i aprovaciˇ dels comptes i pressupostos corresponents.

b) L’augment o reducciˇ del nombre de vocals de la Junta Territorial o Auton˛mica, llevat dels vocals nats.

c) L’aprovaciˇ dels Reglaments de rŔgim intern dels diferents serveis de la Junta Territorial o Auton˛mica i de la mateixa Assemblea.

d) L’adopciˇ d’acords sobre mocions de confianša o censura a la gestiˇ del DegÓ Territorial Auton˛mic.

e) L’establiment, modificaciˇ o supressiˇ d’aportacions obligat˛ries dels Registradors del territori destinades a les diverses activitats de la Junta Territorial o Auton˛mica, com a quota colĚlegial.

 f) Adoptar les mesures indispensables per facilitar als Registradors els mitjans tŔcnics i informÓtics necessaris per al compliment dels seus deures.

 g) Desenvolupar el pla d’actuaciˇ en les visites d’inspecciˇ, d’acord amb les directrius fixades per les Assemblees de Degans.

 h) I qualssevol altres assumptes que, dintre de la seva competŔncia, li siguin proposats pel DegÓ Territorial o Auton˛mic.

 3. L’Assemblea Territorial o Auton˛mica serÓ convocada pel DegÓ Territorial o Auton˛mic quan ho consideri convenient i, almenys, una vegada a l’any o quan ho solĚliciti el 20 per cent dels seus membres o aixÝ ho decideixi la Junta Territorial o Auton˛mica.

            A la convocat˛ria, que haurÓ de fer-se per escrit i amb un mÝnim de set dies d’antelaciˇ, s’indicarÓ l’ordre del dia.

 4. La Mesa de cada Assemblea Territorial o Auton˛mica estarÓ constitu´da per la Junta Territorial respectiva. ActuarÓ com a secretari el que ho sigui de l’esmentada Junta. Aquest secretari aixecarÓ acta de la sessiˇ, acta que haurÓ d’esser firmada tambÚ pel DegÓ Territorial o Auton˛mic, que Ús qui exercirÓ de President.

5. L’Assemblea General Territorial o Auton˛mica es considerarÓ vÓlidament constitu´da en primera convocat˛ria quan hi concorri la meitat mÚs un dels seus components. En segona convocat˛ria bastarÓ que hi concorri la tercera part. Entre la primera i la segona convocat˛ries haurÓ d’haver passat una hora. Els seus acords seran adoptats per majoria simple d’assistents, tret que es donin els sup˛sits dels parÓgrafs a), c) i e) de l’apartat 2 d’aquest article, en quŔ es requerirÓ els tres cinquens del total dels assistents, com tambÚ del nombre de vots a favor i en contra de les propostes respectives. S’enviarÓ una c˛pia d’aquesta acta a tots els Registradors.

6. El DegÓ Territorial o Auton˛mic pot convocar Assemblees a qualsevol moment a fi d’informar d’assumptes d’interŔs per a la Comunitat o Territori, i haurÓ de fer-ho en tot cas per donar compte del que s’ha tractat en les Assemblees de Degans Territorials o Auton˛mics.

 

 

Tornar al comenšament

 

Junta Autonˇmica

 

Juntes Territorials o Auton˛miques (Art. 35).

 1. Cada Junta Territorial o Auton˛mica serÓ presidida pel DegÓ Territorial o Auton˛mic respectiu, i en formaran part com a Vocals nats el Delegats Provincials i el Director del Centre d’Estudis Registrals i, si escau, el Director del Servei Territorial o Auton˛mic de les Oficines Liquidadores. TambÚ formaran part de la Junta com a Vocals les persones designades per ocupar els cÓrrecs creats a l’empara del que disposa el parÓgraf b) de l’apartat 2 de l’article anterior.

2. Les Juntes Territorials o Auton˛miques tendran les competŔncies segŘents:

 

a) Vetllar per l’Ŕtica i la dignitat professionals i pel correcte exercici de la funciˇ registral en el territori respectiu; i, a aquests efectes, tramitar i resoldre els expedients en matŔria disciplinÓria que siguin de la seva competŔncia.

b) La gestiˇ dels interessos dels Registradors en l’Ómbit especÝfic del seu territori.

c) La gestiˇ i aplicaciˇ de la participaciˇ en els impresos colĚlegials generals i, si escau, en els del territori.

d) Convocar, si escau, la respectiva Assemblea Territorial.

e) Informar el p˙blic sobre matŔries relacionades amb l’activitat registral.

f) Atendre les queixes i reclamacions presentades en relaciˇ amb l’actuaciˇ dels Registradors del territori.

g) Informar de la situaciˇ i l’estat dels Registres del respectiu territori, proposant, si escau, l’adopciˇ de les mesures necessÓries.

h) Resoldre amb carÓcter diriment les controvŔrsies que, sobre assumptes professionals, els siguin sotmeses voluntÓriament pels Registradors del territori.

i) Aprovar els convenis que serveixin de base als instruments normatius que amb vista a la liquidaciˇ dels impostos siguin establerts per l’Administraciˇ competent.

j) Proposar a l’Assemblea General Territorial o Auton˛mica l’aprovaciˇ de tots els assumptes que siguin de la seva competŔncia.

k) Exercir les altres competŔncies que li delegui l’Assemblea de Degans Territorials o Auton˛mics o la Junta de Govern del ColĚlegi.

 

3. Les Juntes Territorials es reuniran quan ho decideixi el seu DegÓ Territorial o Auton˛mic i, necessÓriament, quan calgui pronunciar-se sobre temes de la seva competŔncia, segons l’apartat anterior. Seran convocades pel DegÓ Territorial o Auton˛mic, adoptaran els seus acords per majoria dels seus components i hi actuarÓ com a secretari el Vocal de la Junta mÚs modern segons l’escalafˇ del Cos. En cas d’empat, el vot del DegÓ Territorial o Auton˛mic tendrÓ carÓcter diriment.

 

Degans Territorials o Auton˛mics (Art. 36).

A cadascun dels Degans Territorials i Auton˛mics. a mÚs de les competŔncies que es detallen en aquests Estaturs Generals, els correspondrÓ ostentar la representaciˇ corporativa dels Registradors que exerceixin en el territori respectiu i aplicar els acords de l’Assemblea General Territorial o Auton˛mica i de la Junta Territorial.

 

Delegats Provincials (Art. 37).

A cada provÝncia, els Registradors que hi estiguin destinats escolliran un delegat, que exercirÓ les competŔncies que li assignin els ˛rgans colĚlegials a quŔ fan referŔncia aquests Estatuts Generals i, si escau, les atribu´des per l’Administraciˇ TributÓria. Si no Ús possible aquesta concurrŔncia de facultats perquŔ no Ús titular el Delegat d’una Oficina Liquidadora de Districte Hipotecari, el DegÓ Territorial o Auton˛mic podrÓ designar, quan calgui, un Delegat Provincial d’Oficines Liquidadores, que exercirÓ les funcions que li assignin els ˛rgans colĚlegials i les atribu´des per l’Administraciˇ TributÓria.

 

Mocions de censura (Art. 38).

Els Degans Territorials o Auton˛mics podran esser destitu´ts dels seus cÓrrecs per l’Assemblea Territorial, per acord de la majoria absoluta dels seus components, i els Delegats Provincials ho podran esser per acord de la majoria absoluta dels Registradors de la seva provÝncia, desprÚs d’una convocat˛ria que ho inclogui en l’ordre del dia.

Tornar al comenšament

Organigrama

Degano Autonˇmico

 

D. JosÚ Luis JimÚnez-Herrera Burgaleta

Palma de Mallorca n║ 10

 

 

Delegat Provincial i Vicedecana

 

D¬. Carmen Sßenz de SantamarÝa GarcÝa-Avello

Alcudia

 

 

Tresorer

 

D¬. Silvia N˙˝ez Sßnchez

Palma de Mallorca n║ 4

 

 

Vocalies

 

Vocal  C.T.E.R.(Centre d'Estudis Registrals)

 

D. Javier Misas Tomßs

Ibiza 1

 

 

Administraciˇ

 

Secretaria

Luisa Ribera Mirˇ

 

Delegat Territorial de Serveis Informßtics

D. Ignacio Ruiz de Zuazu Pachˇn

 

Tornar al comenšament

Seu

 

 

 

Domicili :    Carrer del Sol, n║ 2, 1¬ Planta

                      07001 - Palma de Mallorca

                      Illes Balears - Espanya

 

TelÚfon  :     971 - 425623

 

Fax:              971 - 425624

 

 

Adreša d'Internet: decanato.baleares@registradores.org

 

 

Tornar al comenšament

Biblioteca

Oferim un llistat amb una part dels llibres de quŔ disposa el Deganat, a fi que tots els usuaris que ho necessitin en puguin disposar

 

LlistatdelsLibresdeConsulta

 
Tornar al comenšament

Oposicions

 

Totes aquelles persones que tenguin interŔs a formar part del Cos d’Aspirants a Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya podran disposar d’un servei de preparaciˇ ofert pel Deganat.

 

 

Tornar al comenšament

Agenda

 

 AquÝ hi haurÓ tots els esdeveniments que tenguin rellevÓncia en el panorama jurÝdic registral de les Balears.

 

 

Tornar al comenšament

Deganat

 

Objectius Assemblea Autonˇmica
Junta Autonˇmica
Organigrama
Seu
Biblioteca
Oposicions
Agenda
 
 

Introducciˇ | Deganat | Localitzador | Enllašos | Contactar

 
 Resoluciˇ MÝnima de 800x600.                                                 Reservats tots els drets. Copyright ę 2004